رشته های فعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی در مقاطع دکتری وکارشناسی ارشد

مهلت ثبت نام:16 آذر ماه لغایت 9 دی ماه 1394
 
www.azmoon.org

کد واحد: 219

ردیف

رشته

مقطع تحصیلی ونوع پذیرش

1 شیمی گرایش تجزیه دکترای تخصصی(پذیرش زن ومرد)
2 مهندسی برق مخابرات دکترای تخصصی(پذیرش زن ومرد)
3 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دکترای تخصصی(پذیرش زن ومرد)
4 مهندسی مکانیک بیو سیستم کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
5 مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
6 مهندسی مکانیک طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
7 مهندسی مکانیک   ساخت وتولید کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
8 مهندسی مخابرات کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
9 مهندسی مکاترونیک- گرایش اتوماتیک وکنترل تولید کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
10 مهندسی مکاترونیک- گرایش ارتباط جنبی انسان ماشین کامپیوتر کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
11 مهندسی مکاترونیک - طراحی رباتها وسیستمهای مکاترونیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
12 مهندسی برق قدرت گرایش الکترونیک قدرت کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
13 مهندسی برق - مخابرات نوری کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
14 مهندسی برق قدرت گرایش ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
15 علوم مهندسی برق کنترل کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
16 مهندسی مواد خوردگی وحفاظت مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
17 مهندسی مواد- شکل دادن فلزات کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
18 مهندسی مواد ریخته گری کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
19 مهندسی مواد- جوشکاری کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
20 مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد فلزی کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
21 مهندسی پزشکی بیوالکتریک کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
22 مهندسی انرژی-انرژی های تجدید پذیر کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
23 ریاضی محض آنالیز کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد
24 علوم وفناوری نانو- نانو شیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش زن ومرد