جدول زمان بندی ثبت نام دانشجویان ورودی های جدید(بهمن ماه 97)

روز و تاریخ ساعت 8:30 الی 15

 
   
   
   
   

تذکر :

    روزهای شنبه دانشگاه تعطیل می باشد