جدول زمان بندی ثبت نام دانشجویان ورودی های جدید(بهمن ماه 96)

روز و تاریخ ساعت 8:30 الی 15

 

 

پذیرفته شدگان دکترای تخصصی دوشنبه 23/6/94دی های جدید


23و24 بهمن ماه 1396


 

 

 پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ناپیوسته بهمن ماه 96

 


26،25و29بهمن  ماه 1396

 

پذیرفته شدگان بدون آزمون  کارشناسی پیوسته

         وکارشناسی نا پیوسته

 

پذیرفته شدگان بدون آزمون کاردانی پیوسته

تذکر :

    روزهای شنبه دانشگاه تعطیل می باشد