ساعت شروع

روزهفته

تاریخ امتحان

ردیف

۸:۳۰

سه شنبه

۱۵/۱۱/۹۸

۱

۸:۳۰

چهارشنبه

۳۰/۱۱/۹۸

۲

۸:۳۰

دوشنبه

۱۲/۱۲/۹۸

۳

۸:۳۰

یک شنبه

۲۵/۱۲/۹۸

۴

۸:۳۰

دوشنبه

۱۸/۰۱/۹۹

۵

۸:۳۰

یک شنبه

۳۱/۰۱/۹۹

۶

۸:۳۰

دوشنبه

۱۵/۰۲/۹۹

۷

۸:۳۰

سه شنبه

۳۰/۰۲/۹۹

۸

۸:۳۰

یک شنبه

۱۸/۰۳/۹۹

 

 

 

مراحل اخذ دروس معرفی به استاد

 1- مراجعه به کارشناس گروه آموزشی جهت انتخاب درس ، تعیین استــاد واخذ پرینت 3 نسخه ای تائید شده

2- مراجعه به امور شهریه پس ازپرداخت شهریه جهت تائید فرم معرفی به استاد

3- مراجعه به استاد جهت تائید فرم ، هماهنگی و تعیین منابع دروس امتحانی

4- مراجعه به اداره امتحانات جهت تعیین روز و ساعت امتحان و تحویل فرم معرفی به استاد حداقل دو روز قبل از تاریخ برگزاری امتحان

5- مراجعه به اداره امتحانات درتاریخ تعیین شده 15 دقیقه قبل ازشروع امتحان جهت اطلاع از مکان برگزاری امتحان

ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ ــــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـــــ   ـ

یاد آور می گردد:

اوراق امتحانات برگزارشده پس از اتمام جلسه برای کارشناسان برنامه ریزی گروهها (به تفکیک رشته مربوطه) ارسال می شود تا در اسرع وقت در اختیار اساتید مربوطه قرار گیرد که با توجه به ایام حضوراساتید تصحیح و جهت تائید مدیر گروه و معاون آموزشی ارسال می گردد. ثبت نمره منوط به طی شدن مراحل مذکور و وصول فرم نمره به اداره امتحانات است .

کلیه مقررات و آئین نامه برگزاری امتحانات بر امتحانات معرفی به استاد نیز مترتب است و عیناً اعمال می گردد.