1-ارسال و تهیه و بررسی لیست امتحانات بر اساس تاریخ روز و استاد توسط گروههای آموزشی و تایید آن و ارسال به اداره امتحانات وکاهش تراکم روزهای امتحان

2- تعیین محل برگزاری امتحانات و شماره صندلی پس از بررسی لیست تاریخ امتحانات (برنامه ریزی مکانهای امتحانات )

3- ثبت اطلاعات مربوط به شماره صندلی ومحل های امتحان

4- صدور کارت امتحانات

5- تعیین و صدور ابلاغیه عوامل اجرائی امتحانات

6- صدور ابلاغیه امتحانات اساتید – توزیع ابلاغیه توسط امورکلاسها و برنامه ها

7- صدور وآماده سازی لیست های خام نمره جهت تکمیل نمرات دستنویس

8- بررسی و پیگیری فرمهای مورد نیاز اداره امتحانات و کارتهای امتحان

9-آماده سازی و پیگیری اتاق قرنطینه امتحانات و تعیین مسئول اتاق با هماهنگی معاونت آموزشی – ریاست محترم واحد و حراست

10-آماده سازی اتاق امتحانات و وسایل مورد نیاز

11-برنامه ریزی و برگزاری امتحانات میان ترم (از لحاظ تعیین مکان – تکثیر سئوالات)

12- برنامه ریزی و بررسی لیست اعتراضات دانشجویان نسبت به نمرات اساتید

13-پاسخگویی به اشکال کارنامه دانشجویان و برطرف نمودن آن

14-ارسال اوراق امتحانی دانشجویان معترض نسبت به نمره اعلام شده به گروه و شورای آموزشی

15-استعلام نمرات نامشخص از اساتید مربوطه

16-تایید نمرات دانشجویان میهمان و ارسال نمرات آنها در فرم شماره 4 به واحد های مبدا

17-دریافت نمرات کار آموزی و پروژه – معرفی به استاد – ماده 47- بخشنامه های قرآن و عترت و مواردی که از طرف کمیته انظباطی واحد واعمال آن

18-تایید ریز نمرات دانشجویان فارغ التحصیل و ارسال به گروه

19-تائید ریزنمرات دانشجویان جهت ارائه به وزارت امور خارجه یا سازمان مرکزی

20-تحویل و بایگانی صورتجلسات امتحانات و کپی و بایگانی لیست های اصلی

21- بررسی تعداد کار آموزی و- پروژه اساتید در تاریخ های مشخص جهت محاسبه حق الزحمه(سی ام فروردین  وسی ام مهرماه درهرسال)

22-چک نمودن نمرات دانشجویان انصرافی – اخراجی – انتقالی و باشگاه پژوهشگران جوان و ممتاز

23- برنامه ریزی در جهت تحویل صحیح لیست نمرات و مکاتبه با اساتید که لیست نمرات و اوراق امتحانی را تحویل نداده اند .

24-ارسال لیست نمرات خدشه دار به اساتید جهت تکمیل مجدد لسیت

25-تحویل گرفتن اوراق امتحانی و بسته بندی و بایگانی آن

26- ثبت نمرات و اعمال وضعیت دروس

27- انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

    m.ranjbar

نام ونام خانوادگی :محمد جواد رنجبر

اداره امتحانات و نمرات

شماره تلفن داخلی: 157 و158