اطلاعیه امور نقلیه

قابل توجه دانشجویان گرامی ساکن اصفهان

جهت استفاده از سرویس ایاب وذهاب اصفهان به دانشگاه وبالعکس در ترم962 به امور نقلیه دانشجویی واقع در ساختمان خوارزمی مراجعه نمائید ویا با شماره تلفن 52473559 تماس حاصل نمائید

امورنقلیه دانشجویی