1-بررسی مدارک نظام وظیفه دانشجویان و پاسخگویی به سوالات دانشجویان در رابطه با سنوات مجاز تحصیلی

2-مکاتبه با نظام وظیفه و پلیس+10 جهت درخواست معافیت تحصیلی

3-ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان

4-تقاضای سنوات اضافی از نیروی انتظامی

5-پاسخگویی به استعلام های نظام وظیفه و دانشگاه های دیگر

6-صدور گواهی خروج از کشور

7-ورود و ثبت پرونده های انصرافی