1.اماده سازی خوابگاه وتجهیز خوابگاه

2.ثبت نام از دانشجویان متقاضی خوابگاه واسکان

3.سرکشی وبازدیدهای پیوسته وحل مشکلات دانشجویان خوابگاهی

4. رسیدگی وپیگیری مشکلات تعمیرات خوابگاه 5.تسویه حساب خوابگاه و.......

5-.مهمانسرای دانشجویی واسکان موقت دانشجویان غیر خوابگاهی

 

 

 نام ونام خانوادگی :حمید انصاری نیا

سمت :رئیس اداره خوابگاه


   تلفن داخلی 252