مجید   عظیمی 

مدیرکل توسعه ومدیریت منابع

دکتری حسابداری 

رتبه علمی: استادیار


 azimi