مسئول دفتر ریاست  

محل فعالیت حوزه ریاست

شرح وظایف محوله

1-    پاسخ گوئی به مراجعین حضوری دفتر ریاست ( به جز موارد خاص وکاملا" شخصی )

2-    پاسخ گوئی به مکاتبات و شکایات دستگاهها و اشخاص با هماهنگی ریاست محترم واحد

3-    پیگیری مشکلات و گزارش های دریافتی از سوی دانشجویان و انتقال آن به ریاست محترم واحد

4-    تامین خواسته مراجعین ریاست واحد در مواقعیکه بدون ملاقات با رئیس واحد میسر باشد

5-    بررسی کلیه نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و ... وارده به کل مجموعه و ارجاع به ریاست ، معاونین ودر برخی موارد کاربران

6-     پیگیری و بررسی کلیه نامه های ارسالی

7-    انجام امور محوله