دفتر حراست واحد آماده دریافت پیشنهادات،گزارشات وشکایات شما عزیزان از طرق زیر می باشد :

                                  herasatایمیل حراست واحد شهر مجلسی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                 تلفن گویا(شبانه روزی): 03152472350      تلفن داخلی : 347

                                  ایمیل حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان اصفهان :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.